وبلاگ نمایندگی بوشهر این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی بوشهر بهره برداری نمایید. آدرس: بوشهر_ تنگک 2_ بالاتر از مسجد_ سمت چپ_ کوچه دوم روزهای مشاوره: یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 13:30 الی 16 کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران: یکشنبه و سه‌شنبه ساعت: 17 الی 20 کارگاه آموزشی خصوصی همسفران: دوشنبه ساعت: 17 الی 20 کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران: پنجشنبه ساعت 17 الی 20 http://booshehrc60.mihanblog.com 2020-06-03T14:31:55+01:00 text/html 2020-06-03T09:30:16+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا سیگار؛ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9408 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000">این را به‌عنوان یك درمان شده مواد و سیگار میگویم كه اگر كسی می‌خواهد در سفر اول نتیجه خیلی خوبی بگیرد درمان سیگار را هم انجام بدهد و به راهنمای درمان اعتیاد و سیگار کاملاً وصل باشد</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 22.82px; font-size: 16pt;" lang="FA"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">جلسه سیزدهم از دور چهل و ششم از سری کارگاهای آموزشی خصوصی کنگره 60؛&nbsp;<b>نمایندگی بوشهر</b></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></span></font></b></font></font></b></font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">&nbsp;</font><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font style="color: rgb(34, 34, 34);" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">استاد: مسافر </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">محمد&nbsp; </font><font color="#000066">نگهبان : مسافر </font><font color="#990000">مهدی</font><font style="color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp; </font><font color="#000066">دبیر : مسافر<font color="#990000"> </font></font><font color="#990000"><b>حسین</b></font></font><br></font></font></b></font></font></b></font></font></b><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">سه شنبه مورخ <b>99/03/13 ساعت</b>&nbsp;<b>17:00</b></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">&nbsp;دستور جلسه:&nbsp;</font></font></font></font></font></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">"<font color="#990000">سیگار</font></font></font></font></font></font></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b>"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/1399/03/13/5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b></b></font></div></div> text/html 2020-06-03T06:59:17+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9407 <h1 align="center"><font size="3" color="#000066">کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم </font></h1><div align="justify"><font color="#000066"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">دوره هفتاد و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر لیلا با دستور جلسه در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم در تاریخ 99/03/14 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></font></div><div align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"></span></span></font><br><font color="#000066"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7747.JPG" style="width: 600px; height: 400px;"><br></span></span></font></div><div align="center"><br><font color="#000066"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"></span></span></font></div> text/html 2020-06-03T06:18:53+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر وحید زمان برگزاری جلسات و آدرس نمایندگی بوشهر http://booshehrc60.mihanblog.com/post/8575 <div align="center"><font size="2" color="#cc0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زمان برگزاری جلسات و آدرس نمایندگی بوشهر</font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#cc0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/dastor%20jalaseh/sigar.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></div><div align="center"><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066">روزهای پذیرش تازه واردین: <b>یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه</b> از ساعت <b><font color="#cc0000">16</font></b> الی <b><font color="#cc0000">18</font></b> <br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"> کارگاه‌های آموزشی خصوصی <b>مسافران: یکشنبه و سه‌شنبه</b> ساعت:<font color="#cc0000"><b> 17</b></font> الی <font color="#cc0000"><b>20</b></font></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"><font color="#cc0000"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"> کارگاه آموزشی خصوصی <b>همسفران: دوشنبه</b> ساعت: <font color="#cc0000"><b>16</b></font> الی <font color="#cc0000"><b>19</b></font></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"> کارگاه آموزشی عمومی <b>مسافران و همسفران: پنجشنبه</b> ساعت <b><font color="#cc0000">17</font></b> الی <font color="#cc0000"><b>20</b></font></font><font size="2" color="#000066"><br></font></div><div align="center"><br><font color="#000066"><b><font size="2">آدرس: بوشهر_ تنگک 2_ بالاتر از مسجد_ سمت چپ_ کوچه دوم</font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#000066"><b>شماره تماس</b></font> : <b><font color="#000066">09366473109</font></b><br><font size="2"><b>" ما را در اینستاگرام دنبال کنید "</b></font></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2">congress60</font></b></font><div align="center"><div align="center"><a title="congress60_bushehr" href="https://www.instagram.com/congress60_bushehr/" target="_blank"><img alt="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEhUSEhMVFhUWFxUVFxUVFRUVFRIVFhUXFhUVFRUYHSkgGB0lHRUWIjEhJSktLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0fHx8tLS0wLy0tMCswLS0tLS83LS0tLS0tLS0tLS0vLS8tNS0tLS8tLS0tLS0rLS0tKystK//AABEIAKIBNgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABwUGAQIEAwj/xABQEAABAwIDAwYGDQkHAwUAAAABAAIDBBEFEiEGMUEHEyJRYZEycXKBobEUI0JTYnOSk6KywdHSFyQzNFJUgsLhCBUlQ0Rj8DWD8WSjs8PT/8QAGgEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAMEAQIFBv/EADMRAAICAQIFAQUHBAMAAAAAAAABAgMRBCEFEhMxQVEVIkJxgQYUUmGhscElMuHxI9Hw/9oADAMBAAIRAxEAPwB4oQhACEIQGCVWdo9tqSkOQkySbsjLdE/CduHi39i5uUnaY0VOBGbSy3azraB4TvSAPGlTgdLzj43P1Lni5Ou9+qits5Itl3SaXryf5Iv55RpSRlphY7ukT6bBebuUyUAk0w0Nt567L2qaCNuXTr+xVjE4xZ+nuh9ZS8NktRp52S8LY5d1rjq1Uu2SeZyov/dx8or3ZyluP+n+kVS44mrrZE3qVR2s63QgW0cpDvePSVh3KSR/kfSKrbY2rWSJv/P6J1ZGOjD0LE7lPI/0/wBI/cvB/KsR/pvpn7lV6iIKobVYk6ItZGAC7W51sOxbwnKTwYlVCKyxpfld/wDTfTP3KcwPlMo5yGyAwuPFxzM79484Xzs3Epjvfr2NutvZszHNLtQbcLGxNgR1hS4kV81s+vWPBFwbg6gjUEda2Sj5KdrXCQUUrrh1+aJPguAuW+I6+cdqbgWyeTSUeV4BCELJqC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEALIWFkIDKEIQAhCEALCysIBI8s9QTXxsO5sLSPG57r+oLj2cOsPlD65W3LM+2JN+Ij+tIuPAK1jeZLnAdIbzu6ZVLUP3Wd/hOFzZ/CxjYk7wfP9ipuJyWa/yh9ZT+JY3TnLaVh37j4lUMTxBjmvsR4Q+srXAljRTT293+Ty2oi/v+fGUZgl/wCf+F1seoKKrCs9Bs9VPbneGws35pnZNOvLv7wFU5W+x35SiluzxEy0knXU6koBo7FaMHiMzT6c62l2dmc3PTyQ1LeuGQE9x07isuqS8Eatg/JFySqkbYn21h+CfsVpqJi0lrwWuGha4EEHtHBV7HqMzZXR2Lm36JNrg23dy2q2luLlzQwiAogCbX4aePu1U1UOzsYHalha0OIObX3JJ4AW07V4U2GStschB7HR/aV0yUsrnNzgRxtIcSXNJIBudxJJNuKt88UmUenNtLB24dUOirIXA2LZo/rgL6gC+U4Jw6piI4zxHvlavqxu5R19je7uZQhCkIQWq2WqAEIQgBCw5wG9V7EttaGElrpQ5w3hgLyPHbRSV1TseIJv5GHJLuWJCpD+UyjG5sp/hH2uWn5TqX3uXuZ+JWfZ2q/AzTqw9S9IVF/KdS+9zdzfxI/KdS+9zfJb+JPZ2q/AzKnF+S9IVE/KdS+9y9zfxI/KdS+9y9zPxJ7O1X4GbZRe0KiflPpfe5u5n4lsOU6k97m+S38SeztT+BmS8oVRpOUSgebFzmeWwgd4urNRV0UzQ6N7XtPFpBHoUFmntr/vi18wdCyFhZChBlCEIAQhCAFhZWEAqtvNn6eqxH24PNoox0Xlul3nh41XYMFw+J08FRZo51nNk5nSsiGYuLZMrrZrs8equu0h/wARPxcfrcu+fBaWpy8/CyQgWBcNQOq41som9ybflF5TUOCscCZC4ZmdEuksAWtzAkRg6Oz69VvEfMUOGyupoInGR0j2iYNc8FrQGuc9pLRawz38ncmTHsPhR30cXcfvXNiuG0GHsc+GCKI5XPe9relzbBctzHW19fMtjQoW0lZh2DOzU8Zkqnj2tsr8/Mjdzjur1m1gRqUv562rr5c9TI6QXvYm0bOxrdw9aja2skq6h88h1e4u8lvBo7ALBdEFQ4uDG6AdwHWVLBJbkVkmxg4PhNPzZuAdOsqtYxRPp389TPdG4Hwo3WPnItp49FJYdUtawjM6/Za3cvKnphKXnnQ0jwb6andccddNPuViU3JYK0YyTySOA7TQ4iW0mIgNn0EVSyzDJb3D9LAnuPCx33uj5L8NlbmElSCNCOdZdp6vA/4CEjcRw51ybFrmnUagtcOriE8OTTaN08MMjz0nXgl+MZ4L/OPrjqVSSRdjNtdz1k5IsO98qvnWfgXHNyTYcPd1PzrP/wA0zHlR9U7Ra4RspS9RQ4lsNSU8sTmOmJEsZGZ7SLh7TwYE927krNpne2R/GR/XCabdyzExMyhCFsaAtVstUALxq6lsbHPeQGtBJJ3ADeV7Jc8ruLlsbKdp/SEuf5Ddw859Sn01DvtVa8grG1+2ktW4sjJZBuAGhk7X9nYqqCtAtgvcU110QUILCIlp3N5ZuCsqRwXAamrNoIy4De49FjfG46eberjR8lkpF5ahjexjC70kj1KtdxCmp4lLcmWnhHuL5ZTPbyVx8al/mY0fatxyWQ/vEnyGqq+L6f1/RkkY1IVqzZNH8lsP7xJ8lqDyWxfvEnyGrX2vR6/oyZdFeRXWRZMqbkt/YqdfhR/c5V/GNha2AFwaJWje6O5IHWWHXuupa+JUTeFL+CaCplsmVWy7MJxSemfnheWniPcuHU4cVzlqxZXHKM1iW6ZO9Kh4bJbRsrIsw6L26PZ+yesdYPBT4SM2LxI09XGb9F5Ebx1hx0PmNk8YzovJcQ0yotxHs+xztRT05YN0IQqJACEIQAsLKwgF3tL/ANSPxcfrcp2jKgNpj/iR+Lj/AJlN0Z3KF9yf4UTEJVD5WZT7HqQP3f0FxurxE5VLbylEh5t3gzRPiJ6iQbesrZGh870bxlPBerNLkdYHmsFyiJ0bnRPFnNJaR1EGx9SC3u49nap2yBrcs9A8c24m9wBbUcT1HU+ZeNLWSRy84w2c0EgnduI171Cwk20cLeNb00WY9YPhHhbqHXdZctiXbBdbc6XPkILnWJsB1W3BTfJy7LFUW0DZ4XDx3aD6gqsyta2Mk8dyt+yEBZSxA+HUzCS3HI22U/RB/iWkuxDWnzMcIfdoPYuCrcujNZoHYo6reoWywin7Ru9ti+Mj+u1NhqUePO9ti+Nj+uE3GraAsMoQhbkYLVbLVACS3KpITXW/ZiYO8uKdJSU5Shevf5EfqK6XCni/P5E1EOeWCptCsOxmzhrZ8huI2dKRw6uDQes/YVCBqcfJfQCOiD7ayuc4+IHK31eldXX6x11vl7svXQ6VeSaq6uloIBmtHG3RrWjUnqaOJVHruU+Qk8zA0DgZCST/AAt3d6heUHFHT1b236ER5to4XHhnx39SrS5lGnr5eazdss6Th0ZRUp7tlwPKRXH3MI/gcf5lj8o1f/s/Nn8SqC9qalkkNo43v8lpd6gp+ShfCi/7PoSy4otP5Rq//Z+bP4lkco1f1Q/Id+JVybCalgu+CVo6zG4DvsuNYUKH8KN46DTyW0Uy7QcpdUD04onDszNPfcq37N7Z09WebsY5f2HHR3ku4+LeoDk92YppYOfmYJC5zgA7VrA023dZUPt7g0dHPG+nuzOC4AE9BzCNW9Q1CrSjRZJwisP1OZOjS22uiCaks7+MonOUPZZpa6qhbZzdZWjc5vF9uscesJa2T2wGtFVSxyOHhss4du5w77pK4nS81NJF+w9zfMDp6Fa4fqJb1y8G/DZSlzVT7xORpsQRwIPcvoOgddjT1gepfPpT+wn9EzyW+oLXisuZRfzIeLV8vKzsQhC4xxgQhCAFhZWEAttp/wDqTvi4/wCZTdIdAoHak/4k74uP+ZTNI/QKB9yx8KJiJyhNq6QyxEDwh0mnqI1ClI3rzqm3Czk08iM2twI1V6iAe3t0miG+S2gezrNuHHxjWrUMbX6E5XDQ30sRwPUm3tNg7s/OxEteOI4qo4jLDIfzunOcac9ESx58dt/nupYT9TWdeexExYCTr0T23CxPTMiF3OHiC6xT0PCrqWjqLWk9+RYZ7AYbtjlqX8DMbMv5AAB84Kkco+CFVTzuznwPCnVLuelOSlZqXHTnLe4Z19RI9aZuyLXVE/sgtyxsGWJu4NaN2nD/AJ1KrUFDUVj2mY5YxazGizWjhYfamfhNM2Nga0WACrykWFHBLSSaLgqnL2keuGpfotGzKRVsad7dD8bH9dqcLdyTOLO9vh+Nj+u1OZqkr7GthlCEKQjBarZaoAKTHKM38+f5DPUnOUm+UQfnr/IZ6la0c+WeS/w6PNdj8irgJ57GttQ0/wAU09+v2pIWTy2TH5lT/FM+qpNXbzpIv8Why1x+f8CVxV2aeY9csh+mVyrqrh7bJ5b/AKxUnsfhYqKuNjvBF3u7Q3W3nNlp948HeXLVRzy7JZLFsZsOJGtnqh0TqyLdccC/7learEKSkaGvfHE3g3QadjRquXa/G/YdOXtAzuOSMcA4jfbqAF0l6md8ji+Rxc46lxNyVBKfM92cTTaS3iUnbZLEfH+B1Uu1dBKcrahlzuDrtv4swF1y7R7H01U0uaBHLwkaLX8sDwh6UmiFfeTjaR4kFJK4ua79GSblrhrkv1WBt4kW28WSarhE9JHraeT90g6LGK3DJHwCw11Y8Zm34Obu3hRmL4rNUyc5M67twA0a0dTRwV/5VMLDomVIHSYcjj1tduv4j6ylkrVdifvY3Onw7pamH3hRSn2fzHByaPvQt7HyD6X9UuttG2rqgfDB72tKYXJf+pD4yT1hUHbr9fn8bfqNWdPLF0mczQx/qFq+f7ogSn9hP6Jnkt9SQJT+wj9EzyW+pb6+WVE147HlUPqdiEIXNPOAhCEAIQhAK3bCS2Jn4uP+ZStFLoFycqWHuY+OraNAObk7Be7HHsuSPOFHYXiIcBqoJ7MsR3iW6N69C7RQ8NWF1NqgtcjlPLEKYOCqWJ4QDwVxdMCuaaMFMhC6lwJt/BXbQYG0HwR3K2upWr1ihaFnmMnlhlCGqaYbLjbIAtXVIWuTGDskeo6rmWk1X2qKra0AHVYyZSIuvkvUQj/di+u1O4JL7IUTquvYQOhCecceFx4DfGTr5k6Ap61hEVj3MoQhSEYLVbLVACT3KC389f5LPUnCUo9vG3rH+Sz1LDnyLJ1eDrOo+hWMqd+y36nT/FM9STHNpz7L/qcHxTfUoq7uds6PHViuHzExWt9sk8t/1irTyYACqd1mI2+ULqv1sXtj/Lf9Yrq2drjTVEcvAGzvJdofv8yqx1K59zsamp26OUF3cS0crLHZYD7m7x5yBb0ApdFqeGPYZHW05ZffZzHDWzvcnxfelBiuEzU7yyVhb1H3Lu1ruKnuk4vPgp8B1Vbp6LeJJ9iMIUnsuwmspw3fzrO4G59F1xNjLjYAkncBck+IBMbYDZR8TvZM4s61mMO9t97ndRtpZbVTcmdHierro08uZ7tNJeuSZ5QSPYE1/gAePO2yS6Y3Kpi4IZStOtw+Tst4A+3zBLpWYzw8FX7P0ShpeaXxPP0G5yXfqX/ck9YVC27/AF+fxt/+NqvvJePzL/uSesKg7dH8/n8pv1GqaqXvtlDQL+p3fX90QTtyf2EfoWeS31JAO3J/4R+iZ5LfUFJqZZSNftEsKH1OxCEKmeXBCEIAQhYugPGspWSsdG9oc1wIIOoIKV+NbCVVO4vpDzke/ITZ7ewE6OHjTXQsOKZtGTXYSkclazR1PNfyCfSF7itqveJvm3fcnHlCxlHUFp0kb9VigGIVPvE3zbvuWf7xqfeJvm3fcm8Gjs9CMg6gnTQ6rE//AHjU+8S/Nv8AuWpxGp94l+bf9ycWQdQ7kZB1DuTpIdViaOI1PvE3zb/uXk+vqfeJvm3/AHJ1c2OodyObHUO5Okh1WI2Srqjugm+af9y6MP2WxGrcAWGFnF0m+3Yzffx2Tq5sdQ7lkBZVaRh2MidmsAhoohHGO1zj4T3cSSpdCFuRghCEALVbLVABSr22jvVv8lvqTUS12ujvVO8lvqVLXz5asnW4M8aj6MrYiTa2WP5pD5AHdolq2FX3YqovDzZ3sJ7jqPTdUOH3ZtaflHS4371Ka8MoGI01ppB1SPH0iuYwq3bW4UWTGQDoP1v1O4j7VBcyql7lXY4sv6XVKdUWvQkdmtpX04EcgLouFvCZ4usdiu9NiNLO3R7HA+5da/na5LR0C8JIFZo4hKC5XuinqeG03y54vlf5DVDaaLpWij7eg30qtbRbdRRtLKb2x+7PboN7fhepUeWBcskStLXuWyWDOm4JUpc1snL8uxxVMjnuc95LnOJJJ3kleJC6nsWKWjfK9scYzOcbAfaexTVWZZ6ZTjCPokNXk0ZahZ2vkP0v6JcbZPzV1Qfh27mtH2JvUEDKOla0mzYmXcfELuPfdI6sqDJI+Q73uc75RuujB4Z5jgv/AC6u65dt/wBX/g8Hbk/8I/Qs8lvqCQDty+gMIHtTPJb6lJa8pGPtJ2r+p2IQhQHlQQhCAitqcaZRUk1U/URMLgN2Z25jfO4gedfPG2uz+IMpIsXqqsmWpe32oZmljXtc9ga6+lgPBtpfemvy9h390SW3c7Dm8nNx8+VVrlvnZJgtA9hBa6SFzSN1jTSWQDN2Elc/DqNziSTTwkkkkkmNtySdSp1KLD9s6ikdglFG2MxVFNTiTMDnGazAWuB0tbiCmLT7T0T6p9EyZpqI25nRi+g49K1iRcXANxdATC0fI0byB4zZUzlA5R6bCy2MtdNO8ZmwsIFgbgOe73IJFhYE9iotDiv9/V0dHiWGGPJG+Rr880csLSLgm9g5riANRvQGnJfVySbQ4h7Y7m71Ry5zkcefa1ptex0unkCvm/kn2Po62vrIpmvdHBmyAPcw/pS0Xc0gnQKW5QY5KeriwXCDLFz2R8nt8pzOdfKMznEsaGgudbfcb7IB9oSZwJ+L4RiVHQ1NV7Jp6rMBmu4tIGuVzukLHLxtY7lZOWbauaipY46YkVFS/m2EeE1oHSLfhXLQPKQDCuhI7EJ8dwGnp6mas9kxve1ssEgLzGXAuyiZxLjucL6AHgVYuUDbepocRomNzmmfGZZo442vkeLuBGuumh0tuQDPWLqtbH7c0WJ5xTOfmjDS9r2FpAdexvuO48UpZ63FsdxOdlHUvggpyQ1zZHsY1ocWtcQzV7nlpOvC/UgPoBCW/JXtBiEk9ZQYg4SS0paBIAAXBxcNbAXGjSDa+uq6oNu5jjjsKMTObDbiQF2cWhEmo3HXRAX5CjcNx+kqHvjgnikfH4bWPDnM1tqB26Kv4BylYdWVTqOJ7hKHPa3O0Bs2S+bm3Am+gJ1tcIC5LVbLVACom1cHt9+to9BKvagNp6LMA8b27/EqXEK3Oh48blzQW9O5N/IqDIV34VUOheHt8RH7Q6kRxLobCvLRnKMlJd0d62amnF9mW2GaKdnBzTvaeHjCi6jZaI+A5zezeFGxNc03aSD2GykIsTmG8g+MfcuytdTcsXx39TkdG2p5qlseDtkf936P9V5O2OPvo+T/AFUh/fMv7LfStHY5J+w30rKloPR/qbq3W+H+xHO2JJ/zh8g/evJ2wRP+cPkf1Ui/aKUe4b6Vyy7VTD/LZ9JSRs0Xj+SeFvEX2f7HMzk8ZfpTuI+CwD0klWHCMBpaQExtANulI43dbtJ3BVip2wquDYx/CT6yqxjGL1M+ksjiP2R0W/JGh86swvpj/YidaPX6r3bbMR/94RLbe7ViYGmgN479N43Pt7lvZ28VRSF0PavFwVquxyZ6bR6WvS1KuH+2EUeYho3kgd5svoCgZZjR1AepKDYXCTPUtcR0IiHOPAn3I+3zJyxiwVmb2R5f7Q3qVsa18K/c2QhCjPOgqfyp7UyYdQmaEAyve2KO4uA51zmtxsGnTrsrgqxyh7OPr6QxRODZmPZNCXeDzsZuA7sIJF+1AeOzeG1NXhbYcVGeWZjhKLBrg1ziWA5QAHAZd24jsSZ5U9lKzDaWGF9dz9Lzx5iFzbPjOVxuewA20NuluCaJ5RqiFuSpwmvEwGohjEsTncS2QHcqg7Z3FMero6iugdS0cXgxPuHlt7loaekXOsLuIAtu3ICt7aYiaOswmRwJNNQ0j8vwhnIHeApLk0wuSHHouecXSyUzqiS/7c8fOOH0+9WnlL5ManEK+GohdEIgyOORri5rmtY8k5QGkHou3ablL7T7AVMuIMxChq200gjETs0efQNLbtG49EjQ9QQFN5QqSV9cMapYTPFSTiGeMi/SpnC8jQL3Zra/uS250TY2T2npMRhE9M4HSz2mwkiO/I8cPUeCrcGz2K4e9goJIqilDLPp6h3NvdIbmSUShpu57iXG/Xa25R+xGwlZBic2ISCKmikDvzWB5kBLgNHHKBYHpacepAV7+z5+uYiTv6HpkkXvsxOyp2sq5AcwiZIG9hjbHCbecuXOMJxfB8TqnUVIaiOrzc24XyRlzs7S8jRuQlws6wI4reg2XrcEr4q1sEtZHJA4VJhGeQTP6UhDeIzBpHZdAcXLRXyuxqjijkcwxthyOabGN8spzOHbYN7lZOUiISY5g8TtWgl+vEh4P/1hRmLbA1+JtkxItEFY+ZkkMMpI5unjGVjHn3LyQHebW19PbavZzGjPS4u9jJaiB7c1JASWxwt16JOrnOJfe27M3fZAbf2ka4tp6WEOtnlfIR1820AHzF66MPdNLU0s0rjJLFgz5nvsB0575RYADdm7lQeVOqrK0ezqqJ1MwPbT01PJpI5tnulkcCAbXDRe1tQOCdfJ/UUlTRxyRN6XMQ08znRuY53NxDo3cBmaM5sRcaoCj8gsLYsLrak2BL39L4MUIcNfG5y6/wCzjTgUNRJ7p9RlJ4kNjYRfzuco/BdnMUpoKnBWU7+bnnNqy7eaZSvDRIesvLW2y9bj1LTZOXEcFjqqAUFRPJJK400sbM0Li5oYHPfuaLNae+9kBxcl2ITT7RVb+ddlf7Ic4aWkax+SJp8nM23iUVtXjJp9oK6Zh6Yjkjjt766mbE0DtDj6FasK5OsSwyqp6qhEUzjDzdQ2WQtHOvF3uB3lt8p016O7VVyu5OcRZjET3RyTxunhllqGt6BJc18x+C0OzAA8AEBwbKF+HVOJQRuzT82KOE7i6aWZkYI8RJP8KmOSDBo4ceqYhqKaOZrSd+Zr2Rl3nu7vVlpeTWqbj5r3c2abnXzg5unmLTlBZbeHn0LkxDBMTw3Gpq6jozVRVLXABrg0NdJlc4PPubPbe50sd6AbOH4rFM+ZkZJMEnNPuLDPka+wPHR4XYoPYzB5KWmtMQ6eV7553N3GaU5nBvwRo0djQpxAC1kYCLFbIQFdq8MLTdo09S8mQqzFoK8H0bCuZfwyE3zQ2LcNXJLD3IYRLbmVJmhHWUewe0qD2XL1Rn70RRhXk+FTXsHtK1OHjrWPZc/VGy1aRXZYVwzwK3HDGrU4PGd4WFwuxeUTw4hGPhi/qYVE1UaaTsAhO9vpK8jsxTHewelTw0FkfKL9XGq4d4sUErVIYNs1UVLhZpazi9wsLfBHFNWn2epmG7YmX68ov3qSjiaNwV+qpx7szf8AaGTjiqOH6v8A6I/AcHjpoxGwdpPFx4kqUCwshTs85OcpycpPLZlCELBqCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAKu7ebQuoaR0zGB8jnMiiadGmSQ5Wl3YN/mViUBtvs03EaV1OXmN2Zr2SAXySMN2m3EfegFHy14CymooHyvM1ZNPeWof4Tg2N5cyMf5cQLm2aOy9ynNsqwiipQd4p4R/wC21LHaHk2xnEqiE19VTuhi6PtQe12W4zkMy2zusNc1k4Iow1oaBYAAAdQGgQG6EIQAhCEAIQhAC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshYWQsgyhCFgwCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAtUIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshCFkGUIQsGD//Z" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEhUSEhMVFhUWFxUVFxUVFRUVFRIVFhUXFhUVFRUYHSkgGB0lHRUWIjEhJSktLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0fHx8tLS0wLy0tMCswLS0tLS83LS0tLS0tLS0tLS0vLS8tNS0tLS8tLS0tLS0rLS0tKystK//AABEIAKIBNgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABwUGAQIEAwj/xABQEAABAwIDAwYGDQkHAwUAAAABAAIDBBEFEiEGMUEHEyJRYZEycXKBobEUI0JTYnOSk6KywdHSFyQzNFJUgsLhCBUlQ0Rj8DWD8WSjs8PT/8QAGgEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAMEAQIFBv/EADMRAAICAQIFAQUHBAMAAAAAAAABAgMRBCEFEhMxQVEVIkJxgQYUUmGhscElMuHxI9Hw/9oADAMBAAIRAxEAPwB4oQhACEIQGCVWdo9tqSkOQkySbsjLdE/CduHi39i5uUnaY0VOBGbSy3azraB4TvSAPGlTgdLzj43P1Lni5Ou9+qits5Itl3SaXryf5Iv55RpSRlphY7ukT6bBebuUyUAk0w0Nt567L2qaCNuXTr+xVjE4xZ+nuh9ZS8NktRp52S8LY5d1rjq1Uu2SeZyov/dx8or3ZyluP+n+kVS44mrrZE3qVR2s63QgW0cpDvePSVh3KSR/kfSKrbY2rWSJv/P6J1ZGOjD0LE7lPI/0/wBI/cvB/KsR/pvpn7lV6iIKobVYk6ItZGAC7W51sOxbwnKTwYlVCKyxpfld/wDTfTP3KcwPlMo5yGyAwuPFxzM79484Xzs3Epjvfr2NutvZszHNLtQbcLGxNgR1hS4kV81s+vWPBFwbg6gjUEda2Sj5KdrXCQUUrrh1+aJPguAuW+I6+cdqbgWyeTSUeV4BCELJqC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEALIWFkIDKEIQAhCEALCysIBI8s9QTXxsO5sLSPG57r+oLj2cOsPlD65W3LM+2JN+Ij+tIuPAK1jeZLnAdIbzu6ZVLUP3Wd/hOFzZ/CxjYk7wfP9ipuJyWa/yh9ZT+JY3TnLaVh37j4lUMTxBjmvsR4Q+srXAljRTT293+Ty2oi/v+fGUZgl/wCf+F1seoKKrCs9Bs9VPbneGws35pnZNOvLv7wFU5W+x35SiluzxEy0knXU6koBo7FaMHiMzT6c62l2dmc3PTyQ1LeuGQE9x07isuqS8Eatg/JFySqkbYn21h+CfsVpqJi0lrwWuGha4EEHtHBV7HqMzZXR2Lm36JNrg23dy2q2luLlzQwiAogCbX4aePu1U1UOzsYHalha0OIObX3JJ4AW07V4U2GStschB7HR/aV0yUsrnNzgRxtIcSXNJIBudxJJNuKt88UmUenNtLB24dUOirIXA2LZo/rgL6gC+U4Jw6piI4zxHvlavqxu5R19je7uZQhCkIQWq2WqAEIQgBCw5wG9V7EttaGElrpQ5w3hgLyPHbRSV1TseIJv5GHJLuWJCpD+UyjG5sp/hH2uWn5TqX3uXuZ+JWfZ2q/AzTqw9S9IVF/KdS+9zdzfxI/KdS+9zfJb+JPZ2q/AzKnF+S9IVE/KdS+9y9zfxI/KdS+9y9zPxJ7O1X4GbZRe0KiflPpfe5u5n4lsOU6k97m+S38SeztT+BmS8oVRpOUSgebFzmeWwgd4urNRV0UzQ6N7XtPFpBHoUFmntr/vi18wdCyFhZChBlCEIAQhCAFhZWEAqtvNn6eqxH24PNoox0Xlul3nh41XYMFw+J08FRZo51nNk5nSsiGYuLZMrrZrs8equu0h/wARPxcfrcu+fBaWpy8/CyQgWBcNQOq41som9ybflF5TUOCscCZC4ZmdEuksAWtzAkRg6Oz69VvEfMUOGyupoInGR0j2iYNc8FrQGuc9pLRawz38ncmTHsPhR30cXcfvXNiuG0GHsc+GCKI5XPe9relzbBctzHW19fMtjQoW0lZh2DOzU8Zkqnj2tsr8/Mjdzjur1m1gRqUv562rr5c9TI6QXvYm0bOxrdw9aja2skq6h88h1e4u8lvBo7ALBdEFQ4uDG6AdwHWVLBJbkVkmxg4PhNPzZuAdOsqtYxRPp389TPdG4Hwo3WPnItp49FJYdUtawjM6/Za3cvKnphKXnnQ0jwb6andccddNPuViU3JYK0YyTySOA7TQ4iW0mIgNn0EVSyzDJb3D9LAnuPCx33uj5L8NlbmElSCNCOdZdp6vA/4CEjcRw51ybFrmnUagtcOriE8OTTaN08MMjz0nXgl+MZ4L/OPrjqVSSRdjNtdz1k5IsO98qvnWfgXHNyTYcPd1PzrP/wA0zHlR9U7Ra4RspS9RQ4lsNSU8sTmOmJEsZGZ7SLh7TwYE927krNpne2R/GR/XCabdyzExMyhCFsaAtVstUALxq6lsbHPeQGtBJJ3ADeV7Jc8ruLlsbKdp/SEuf5Ddw859Sn01DvtVa8grG1+2ktW4sjJZBuAGhk7X9nYqqCtAtgvcU110QUILCIlp3N5ZuCsqRwXAamrNoIy4De49FjfG46eberjR8lkpF5ahjexjC70kj1KtdxCmp4lLcmWnhHuL5ZTPbyVx8al/mY0fatxyWQ/vEnyGqq+L6f1/RkkY1IVqzZNH8lsP7xJ8lqDyWxfvEnyGrX2vR6/oyZdFeRXWRZMqbkt/YqdfhR/c5V/GNha2AFwaJWje6O5IHWWHXuupa+JUTeFL+CaCplsmVWy7MJxSemfnheWniPcuHU4cVzlqxZXHKM1iW6ZO9Kh4bJbRsrIsw6L26PZ+yesdYPBT4SM2LxI09XGb9F5Ebx1hx0PmNk8YzovJcQ0yotxHs+xztRT05YN0IQqJACEIQAsLKwgF3tL/ANSPxcfrcp2jKgNpj/iR+Lj/AJlN0Z3KF9yf4UTEJVD5WZT7HqQP3f0FxurxE5VLbylEh5t3gzRPiJ6iQbesrZGh870bxlPBerNLkdYHmsFyiJ0bnRPFnNJaR1EGx9SC3u49nap2yBrcs9A8c24m9wBbUcT1HU+ZeNLWSRy84w2c0EgnduI171Cwk20cLeNb00WY9YPhHhbqHXdZctiXbBdbc6XPkILnWJsB1W3BTfJy7LFUW0DZ4XDx3aD6gqsyta2Mk8dyt+yEBZSxA+HUzCS3HI22U/RB/iWkuxDWnzMcIfdoPYuCrcujNZoHYo6reoWywin7Ru9ti+Mj+u1NhqUePO9ti+Nj+uE3GraAsMoQhbkYLVbLVACS3KpITXW/ZiYO8uKdJSU5Shevf5EfqK6XCni/P5E1EOeWCptCsOxmzhrZ8huI2dKRw6uDQes/YVCBqcfJfQCOiD7ayuc4+IHK31eldXX6x11vl7svXQ6VeSaq6uloIBmtHG3RrWjUnqaOJVHruU+Qk8zA0DgZCST/AAt3d6heUHFHT1b236ER5to4XHhnx39SrS5lGnr5eazdss6Th0ZRUp7tlwPKRXH3MI/gcf5lj8o1f/s/Nn8SqC9qalkkNo43v8lpd6gp+ShfCi/7PoSy4otP5Rq//Z+bP4lkco1f1Q/Id+JVybCalgu+CVo6zG4DvsuNYUKH8KN46DTyW0Uy7QcpdUD04onDszNPfcq37N7Z09WebsY5f2HHR3ku4+LeoDk92YppYOfmYJC5zgA7VrA023dZUPt7g0dHPG+nuzOC4AE9BzCNW9Q1CrSjRZJwisP1OZOjS22uiCaks7+MonOUPZZpa6qhbZzdZWjc5vF9uscesJa2T2wGtFVSxyOHhss4du5w77pK4nS81NJF+w9zfMDp6Fa4fqJb1y8G/DZSlzVT7xORpsQRwIPcvoOgddjT1gepfPpT+wn9EzyW+oLXisuZRfzIeLV8vKzsQhC4xxgQhCAFhZWEAttp/wDqTvi4/wCZTdIdAoHak/4k74uP+ZTNI/QKB9yx8KJiJyhNq6QyxEDwh0mnqI1ClI3rzqm3Czk08iM2twI1V6iAe3t0miG+S2gezrNuHHxjWrUMbX6E5XDQ30sRwPUm3tNg7s/OxEteOI4qo4jLDIfzunOcac9ESx58dt/nupYT9TWdeexExYCTr0T23CxPTMiF3OHiC6xT0PCrqWjqLWk9+RYZ7AYbtjlqX8DMbMv5AAB84Kkco+CFVTzuznwPCnVLuelOSlZqXHTnLe4Z19RI9aZuyLXVE/sgtyxsGWJu4NaN2nD/AJ1KrUFDUVj2mY5YxazGizWjhYfamfhNM2Nga0WACrykWFHBLSSaLgqnL2keuGpfotGzKRVsad7dD8bH9dqcLdyTOLO9vh+Nj+u1OZqkr7GthlCEKQjBarZaoAKTHKM38+f5DPUnOUm+UQfnr/IZ6la0c+WeS/w6PNdj8irgJ57GttQ0/wAU09+v2pIWTy2TH5lT/FM+qpNXbzpIv8Why1x+f8CVxV2aeY9csh+mVyrqrh7bJ5b/AKxUnsfhYqKuNjvBF3u7Q3W3nNlp948HeXLVRzy7JZLFsZsOJGtnqh0TqyLdccC/7learEKSkaGvfHE3g3QadjRquXa/G/YdOXtAzuOSMcA4jfbqAF0l6md8ji+Rxc46lxNyVBKfM92cTTaS3iUnbZLEfH+B1Uu1dBKcrahlzuDrtv4swF1y7R7H01U0uaBHLwkaLX8sDwh6UmiFfeTjaR4kFJK4ua79GSblrhrkv1WBt4kW28WSarhE9JHraeT90g6LGK3DJHwCw11Y8Zm34Obu3hRmL4rNUyc5M67twA0a0dTRwV/5VMLDomVIHSYcjj1tduv4j6ylkrVdifvY3Onw7pamH3hRSn2fzHByaPvQt7HyD6X9UuttG2rqgfDB72tKYXJf+pD4yT1hUHbr9fn8bfqNWdPLF0mczQx/qFq+f7ogSn9hP6Jnkt9SQJT+wj9EzyW+pb6+WVE147HlUPqdiEIXNPOAhCEAIQhAK3bCS2Jn4uP+ZStFLoFycqWHuY+OraNAObk7Be7HHsuSPOFHYXiIcBqoJ7MsR3iW6N69C7RQ8NWF1NqgtcjlPLEKYOCqWJ4QDwVxdMCuaaMFMhC6lwJt/BXbQYG0HwR3K2upWr1ihaFnmMnlhlCGqaYbLjbIAtXVIWuTGDskeo6rmWk1X2qKra0AHVYyZSIuvkvUQj/di+u1O4JL7IUTquvYQOhCecceFx4DfGTr5k6Ap61hEVj3MoQhSEYLVbLVACT3KC389f5LPUnCUo9vG3rH+Sz1LDnyLJ1eDrOo+hWMqd+y36nT/FM9STHNpz7L/qcHxTfUoq7uds6PHViuHzExWt9sk8t/1irTyYACqd1mI2+ULqv1sXtj/Lf9Yrq2drjTVEcvAGzvJdofv8yqx1K59zsamp26OUF3cS0crLHZYD7m7x5yBb0ApdFqeGPYZHW05ZffZzHDWzvcnxfelBiuEzU7yyVhb1H3Lu1ruKnuk4vPgp8B1Vbp6LeJJ9iMIUnsuwmspw3fzrO4G59F1xNjLjYAkncBck+IBMbYDZR8TvZM4s61mMO9t97ndRtpZbVTcmdHierro08uZ7tNJeuSZ5QSPYE1/gAePO2yS6Y3Kpi4IZStOtw+Tst4A+3zBLpWYzw8FX7P0ShpeaXxPP0G5yXfqX/ck9YVC27/AF+fxt/+NqvvJePzL/uSesKg7dH8/n8pv1GqaqXvtlDQL+p3fX90QTtyf2EfoWeS31JAO3J/4R+iZ5LfUFJqZZSNftEsKH1OxCEKmeXBCEIAQhYugPGspWSsdG9oc1wIIOoIKV+NbCVVO4vpDzke/ITZ7ewE6OHjTXQsOKZtGTXYSkclazR1PNfyCfSF7itqveJvm3fcnHlCxlHUFp0kb9VigGIVPvE3zbvuWf7xqfeJvm3fcm8Gjs9CMg6gnTQ6rE//AHjU+8S/Nv8AuWpxGp94l+bf9ycWQdQ7kZB1DuTpIdViaOI1PvE3zb/uXk+vqfeJvm3/AHJ1c2OodyObHUO5Okh1WI2Srqjugm+af9y6MP2WxGrcAWGFnF0m+3Yzffx2Tq5sdQ7lkBZVaRh2MidmsAhoohHGO1zj4T3cSSpdCFuRghCEALVbLVABSr22jvVv8lvqTUS12ujvVO8lvqVLXz5asnW4M8aj6MrYiTa2WP5pD5AHdolq2FX3YqovDzZ3sJ7jqPTdUOH3ZtaflHS4371Ka8MoGI01ppB1SPH0iuYwq3bW4UWTGQDoP1v1O4j7VBcyql7lXY4sv6XVKdUWvQkdmtpX04EcgLouFvCZ4usdiu9NiNLO3R7HA+5da/na5LR0C8JIFZo4hKC5XuinqeG03y54vlf5DVDaaLpWij7eg30qtbRbdRRtLKb2x+7PboN7fhepUeWBcskStLXuWyWDOm4JUpc1snL8uxxVMjnuc95LnOJJJ3kleJC6nsWKWjfK9scYzOcbAfaexTVWZZ6ZTjCPokNXk0ZahZ2vkP0v6JcbZPzV1Qfh27mtH2JvUEDKOla0mzYmXcfELuPfdI6sqDJI+Q73uc75RuujB4Z5jgv/AC6u65dt/wBX/g8Hbk/8I/Qs8lvqCQDty+gMIHtTPJb6lJa8pGPtJ2r+p2IQhQHlQQhCAitqcaZRUk1U/URMLgN2Z25jfO4gedfPG2uz+IMpIsXqqsmWpe32oZmljXtc9ga6+lgPBtpfemvy9h390SW3c7Dm8nNx8+VVrlvnZJgtA9hBa6SFzSN1jTSWQDN2Elc/DqNziSTTwkkkkkmNtySdSp1KLD9s6ikdglFG2MxVFNTiTMDnGazAWuB0tbiCmLT7T0T6p9EyZpqI25nRi+g49K1iRcXANxdATC0fI0byB4zZUzlA5R6bCy2MtdNO8ZmwsIFgbgOe73IJFhYE9iotDiv9/V0dHiWGGPJG+Rr880csLSLgm9g5riANRvQGnJfVySbQ4h7Y7m71Ry5zkcefa1ptex0unkCvm/kn2Po62vrIpmvdHBmyAPcw/pS0Xc0gnQKW5QY5KeriwXCDLFz2R8nt8pzOdfKMznEsaGgudbfcb7IB9oSZwJ+L4RiVHQ1NV7Jp6rMBmu4tIGuVzukLHLxtY7lZOWbauaipY46YkVFS/m2EeE1oHSLfhXLQPKQDCuhI7EJ8dwGnp6mas9kxve1ssEgLzGXAuyiZxLjucL6AHgVYuUDbepocRomNzmmfGZZo442vkeLuBGuumh0tuQDPWLqtbH7c0WJ5xTOfmjDS9r2FpAdexvuO48UpZ63FsdxOdlHUvggpyQ1zZHsY1ocWtcQzV7nlpOvC/UgPoBCW/JXtBiEk9ZQYg4SS0paBIAAXBxcNbAXGjSDa+uq6oNu5jjjsKMTObDbiQF2cWhEmo3HXRAX5CjcNx+kqHvjgnikfH4bWPDnM1tqB26Kv4BylYdWVTqOJ7hKHPa3O0Bs2S+bm3Am+gJ1tcIC5LVbLVACom1cHt9+to9BKvagNp6LMA8b27/EqXEK3Oh48blzQW9O5N/IqDIV34VUOheHt8RH7Q6kRxLobCvLRnKMlJd0d62amnF9mW2GaKdnBzTvaeHjCi6jZaI+A5zezeFGxNc03aSD2GykIsTmG8g+MfcuytdTcsXx39TkdG2p5qlseDtkf936P9V5O2OPvo+T/AFUh/fMv7LfStHY5J+w30rKloPR/qbq3W+H+xHO2JJ/zh8g/evJ2wRP+cPkf1Ui/aKUe4b6Vyy7VTD/LZ9JSRs0Xj+SeFvEX2f7HMzk8ZfpTuI+CwD0klWHCMBpaQExtANulI43dbtJ3BVip2wquDYx/CT6yqxjGL1M+ksjiP2R0W/JGh86swvpj/YidaPX6r3bbMR/94RLbe7ViYGmgN479N43Pt7lvZ28VRSF0PavFwVquxyZ6bR6WvS1KuH+2EUeYho3kgd5svoCgZZjR1AepKDYXCTPUtcR0IiHOPAn3I+3zJyxiwVmb2R5f7Q3qVsa18K/c2QhCjPOgqfyp7UyYdQmaEAyve2KO4uA51zmtxsGnTrsrgqxyh7OPr6QxRODZmPZNCXeDzsZuA7sIJF+1AeOzeG1NXhbYcVGeWZjhKLBrg1ziWA5QAHAZd24jsSZ5U9lKzDaWGF9dz9Lzx5iFzbPjOVxuewA20NuluCaJ5RqiFuSpwmvEwGohjEsTncS2QHcqg7Z3FMero6iugdS0cXgxPuHlt7loaekXOsLuIAtu3ICt7aYiaOswmRwJNNQ0j8vwhnIHeApLk0wuSHHouecXSyUzqiS/7c8fOOH0+9WnlL5ManEK+GohdEIgyOORri5rmtY8k5QGkHou3ablL7T7AVMuIMxChq200gjETs0efQNLbtG49EjQ9QQFN5QqSV9cMapYTPFSTiGeMi/SpnC8jQL3Zra/uS250TY2T2npMRhE9M4HSz2mwkiO/I8cPUeCrcGz2K4e9goJIqilDLPp6h3NvdIbmSUShpu57iXG/Xa25R+xGwlZBic2ISCKmikDvzWB5kBLgNHHKBYHpacepAV7+z5+uYiTv6HpkkXvsxOyp2sq5AcwiZIG9hjbHCbecuXOMJxfB8TqnUVIaiOrzc24XyRlzs7S8jRuQlws6wI4reg2XrcEr4q1sEtZHJA4VJhGeQTP6UhDeIzBpHZdAcXLRXyuxqjijkcwxthyOabGN8spzOHbYN7lZOUiISY5g8TtWgl+vEh4P/1hRmLbA1+JtkxItEFY+ZkkMMpI5unjGVjHn3LyQHebW19PbavZzGjPS4u9jJaiB7c1JASWxwt16JOrnOJfe27M3fZAbf2ka4tp6WEOtnlfIR1820AHzF66MPdNLU0s0rjJLFgz5nvsB0575RYADdm7lQeVOqrK0ezqqJ1MwPbT01PJpI5tnulkcCAbXDRe1tQOCdfJ/UUlTRxyRN6XMQ08znRuY53NxDo3cBmaM5sRcaoCj8gsLYsLrak2BL39L4MUIcNfG5y6/wCzjTgUNRJ7p9RlJ4kNjYRfzuco/BdnMUpoKnBWU7+bnnNqy7eaZSvDRIesvLW2y9bj1LTZOXEcFjqqAUFRPJJK400sbM0Li5oYHPfuaLNae+9kBxcl2ITT7RVb+ddlf7Ic4aWkax+SJp8nM23iUVtXjJp9oK6Zh6Yjkjjt766mbE0DtDj6FasK5OsSwyqp6qhEUzjDzdQ2WQtHOvF3uB3lt8p016O7VVyu5OcRZjET3RyTxunhllqGt6BJc18x+C0OzAA8AEBwbKF+HVOJQRuzT82KOE7i6aWZkYI8RJP8KmOSDBo4ceqYhqKaOZrSd+Zr2Rl3nu7vVlpeTWqbj5r3c2abnXzg5unmLTlBZbeHn0LkxDBMTw3Gpq6jozVRVLXABrg0NdJlc4PPubPbe50sd6AbOH4rFM+ZkZJMEnNPuLDPka+wPHR4XYoPYzB5KWmtMQ6eV7553N3GaU5nBvwRo0djQpxAC1kYCLFbIQFdq8MLTdo09S8mQqzFoK8H0bCuZfwyE3zQ2LcNXJLD3IYRLbmVJmhHWUewe0qD2XL1Rn70RRhXk+FTXsHtK1OHjrWPZc/VGy1aRXZYVwzwK3HDGrU4PGd4WFwuxeUTw4hGPhi/qYVE1UaaTsAhO9vpK8jsxTHewelTw0FkfKL9XGq4d4sUErVIYNs1UVLhZpazi9wsLfBHFNWn2epmG7YmX68ov3qSjiaNwV+qpx7szf8AaGTjiqOH6v8A6I/AcHjpoxGwdpPFx4kqUCwshTs85OcpycpPLZlCELBqCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAKu7ebQuoaR0zGB8jnMiiadGmSQ5Wl3YN/mViUBtvs03EaV1OXmN2Zr2SAXySMN2m3EfegFHy14CymooHyvM1ZNPeWof4Tg2N5cyMf5cQLm2aOy9ynNsqwiipQd4p4R/wC21LHaHk2xnEqiE19VTuhi6PtQe12W4zkMy2zusNc1k4Iow1oaBYAAAdQGgQG6EIQAhCEAIQhAC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshYWQsgyhCFgwCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAtUIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshCFkGUIQsGD//Z"></a></div><font size="2" color="#000066"><span id="react-root" aria-hidden="false"></span></font><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای کسب اطلاعات بیشتر از روش درمانی کنگره 60 به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></font></b></font></div></div></div> text/html 2020-06-02T07:46:27+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا پیام سی دی ژِست http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9406 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/Other/zhest.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-06-01T13:48:22+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا سیگار؛ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9405 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000">شکر گذاری می‌کنم برای این مکان، وقتی‌که ما چیزی یا جایی را برای بهتر زیستن و آموختن داریم و آن را از دست می‌دهیم تازه متوجه می‌شویم که چه چیزی را خداوند به ما داده</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 22.82px; font-size: 16pt;" lang="FA"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#cc0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">جلسه پنجم از دور چهل و هشتم از سری کارگاهای آموزشی خصوصی کنگره 60؛&nbsp;<b>نمایندگی بوشهر</b></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></span></font></b></font></font></b></font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">&nbsp;</font><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font style="color: rgb(34, 34, 34);" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">استاد: مسافر </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">علیرضا&nbsp; </font><font color="#000066">نگهبان : مسافر </font><font color="#990000">مهرداد</font><font style="color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp; </font><font color="#000066">دبیر : مسافر<font color="#990000"> </font></font><font color="#990000"><b>پیام</b></font></font><br></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></b><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">یکشنبه مورخ <b>99/03/11 ساعت</b>&nbsp;<b>17:00</b></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">&nbsp;دستور جلسه:&nbsp;</font></font></font></font></font></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">"<font color="#990000">سیگار</font></font></font></font></font></font></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b>"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/1399/03/11/2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b></b></font></div></div> text/html 2020-05-31T05:22:13+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا مصاحبه آقای مهندس با پرفسور ویلیام ال وایت در مورد درمان اعتیاد به سیگار با متد DST http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9404 <div align="center"><h1><font size="2" color="#000066">مصاحبه آقای مهندس با پرفسور ویلیام ال وایت در مورد درمان اعتیاد به سیگار با متد DST </font></h1><div align="justify"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"> <font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>ویلیام وایت(2012)، قطع سیگار در یک گروه ریکاوری:</strong></span></span></font></p><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"> <font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>مصاحبه ای با حسین دژاکام، کنگره 60 ، ایران.</strong></span></span></font></div><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"> <font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>پست شده در: &nbsp;<a href="http://facesandvoicesofrecovery.org/pdf/International/2012_Smoking_Cessation_in_Congress60.pdf" style="text-decoration-line: none;" target="_blank">www.facesandvoicesofrecovery.org</a>&nbsp;و در&nbsp;<a href="http://www.williamwhitepapers.com/" style="text-decoration-line: none;" target="_blank">www.williamwhitepapers.com</a></strong></span></span></font></div><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2" color="#000066"> &nbsp;</font></div><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"> <font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>قطع سیگار در یک گروه ریکاوری:</strong></span></span></font></div><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2" color="#000066"> &nbsp;</font></div><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"> <font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>مصاحبه ای با آقای حسین دژاکام،کنگره60،ایران</strong></span></span></font></div><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2" color="#000066"> &nbsp;</font></div><font size="2" color="#000066"> </font><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"> <font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>ویلیام وایت</strong></span></span></font></div><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;" align="center"><br><font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/%d9%88%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%85(2).png" style="width: 460px; height: 296px;"><br></strong></span></span></font></div><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;" align="center"><br><font size="2" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong></strong></span></span></font></div></div></div> text/html 2020-05-29T18:51:08+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا پیام سی دی صحرا http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9403 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><b>این طناب در اختیار همه هست یکی خود را حلق‌آویز می‌کند دیگری با آن صعود می‌نماید</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/Other/sahra.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><b></b></font></div> text/html 2020-05-29T11:35:47+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا فرق نگاه؛ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9402 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/Other/raed.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-05-28T16:10:28+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا گزارش تصویری http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9401 <div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزارش تصویری از لژیون های یکم و سوم</font></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">پنجشنبه 99/03/08</font></font></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/1399/03/8/5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066"></font></font></b></font></div> text/html 2020-05-28T05:42:48+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر مهدی باران بهاری http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9400 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">باران بهاری لب به خنده می گشاید</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/legion3/omid.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-05-27T07:34:13+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ سیگار http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9399 <div align="center"><h1><font size="3" color="#000066">کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ سیگار</font></h1><div align="justify"><font color="#000066"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">دوره هفتاد و هفتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر لیلا با دستور جلسه سیگار در تاریخ 99/03/07 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></font></div><div align="center"><br><font color="#000066"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7674(1).JPG" style="width: 600px; height: 450px;"><br></span></span></font></div><div align="center"><br><font color="#000066"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"></span></span></font></div></div> text/html 2020-05-26T17:47:52+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا پیام سی دی رُخ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9398 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/Other/rokh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-05-26T06:46:07+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا پیام سی دی محبت؛ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9397 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399">محبت اتفاق نیست ،تقدیر نیست ،واقعیت است ،صوری نیست،محبت دامنه وسیع یک کمان بی‌انتهاست،محبت صوری نیست و اگر باشد حقیقت است و دیدن حقیقت چشم دل می‌خواهد به آن ارج گذارید ما بار دیگر می‌خواهیم بابت حس و مهر و محبت که بارها سخن گفته‌شده بازهم بگویم</font></div><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_5941.JPG" style="width: 500px; height: 375px;"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"></font></div> text/html 2020-05-25T16:13:10+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا استاد امین دژاکام http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9396 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">سخن از عشق بگویم به مدد خواهی عشق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جز به خدمت نتوان شد به جهان ساقی عشق</font></b></div><div align="center"><br><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/4444/1%20(3).JPG" style="width: 533px; height: 400px;"><br></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"></font></b></div> text/html 2020-05-25T15:25:55+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا پیام سی دی فاصله؛ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9394 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/Other/faseleh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div>